خدمات الکترونیک

نقشِ دو Sphynx یا ابوالهول اثرِ باستانی بی‌نظیری است که در کاخ آپادانای شوش در استانِ خوزستان واقع در ایران کشف شده‌است. اسفینکس یا ابوالهول یک موجودِ اساطیری با سرِ انسان و بدنِ شیر و بالِ عقاب است، که نگاهبانِ رمز و راز و اسرار است. این موجود افسانه‌ای بیش از هر پدیده دیگری در ادبیات و فرهنگ، اقتدار اسطوره‌ای خود را تثبیت نموده و به نمادِ عمیق علم و دانایی و همچنین نمودی از هلاک و نیستی شهرت یافته‌است. این نقشِ برجسته از آجرهای رنگی لعابدار ساخته شده‌است. این دیوارنگاره‌ی زیبا در پاویون سالی در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود. نقشِ دو Sphynx یا ابوالهول اثرِ باستانی بی‌نظیری است که در کاخ آپادانای شوش در استانِ خوزستان واقع در ایران کشف شده‌است. اسفینکس یا ابوالهول یک موجودِ اساطیری با سرِ انسان و بدنِ شیر و بالِ عقاب است، که نگاهبانِ رمز و راز و اسرار است. این موجود افسانه‌ای بیش از هر پدیده دیگری در ادبیات و فرهنگ، اقتدار اسطوره‌ای خود را تثبیت نموده و به نمادِ عمیق علم و دانایی و همچنین نمودی از هلاک و نیستی شهرت یافته‌است. این نقشِ برجسته از آجرهای رنگی لعابدار ساخته شده‌است. این دیوارنگاره‌ی زیبا در پاویون سالی در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.

نقشِ دو Sphynx یا ابوالهول اثرِ باستانی بی‌نظیری است که در کاخ آپادانای شوش در استانِ خوزستان واقع در ایران کشف شده‌است. اسفینکس یا ابوالهول یک موجودِ اساطیری با سرِ انسان و بدنِ شیر و بالِ عقاب است، که نگاهبانِ رمز و راز و اسرار است. این موجود افسانه‌ای بیش از هر پدیده دیگری در ادبیات و فرهنگ، اقتدار اسطوره‌ای خود را تثبیت نموده و به نمادِ عمیق علم و دانایی و همچنین نمودی از هلاک و نیستی شهرت یافته‌است. این نقشِ برجسته از آجرهای رنگی لعابدار ساخته شده‌است. این دیوارنگاره‌ی زیبا در پاویون سالی در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.