شماره مدرک : T8;03;10260
عنوان : بررسي قدرت تشخيص دو روش الايزا و ايمونوکروماتوگرافي در اندازه گيري تروپونينI در تشخيص سکته قلبي حاد
نویسنده : مير شکارپور ، اکبر
مترجم : حسن مهدوي ، فهيمه دادگري
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : احمدي ، کيومرث
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : سکته قلبي حاد % تروپونينI % الايزا % ايمونوکروماتوگرافي