شماره مدرک : T8;03;10259
عنوان : بررسي ميزان نگرش و آگاهي خانم هاي 20 - 45 ساله نسبت به مراقبت هاي قبل از بارداري در بيمارستان خانواده در سال هاي 85 - 86
نویسنده : اشرفي سلطان احمدي ، بهزاد
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيما قاسم زاده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : مراقبت هاي قبل از بارداري % آگاهي % نگرش