شماره مدرک : T8;03;10258
عنوان : بررسي فراواني مقاومت ميکروبي در بيماران کشت مثبت بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان بعثت طي يک دوره 5 ساله 1381 تا 1385
نویسنده : حمدي ، حميد
مترجم : محمد درويشي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسن نوبري
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : جرم%مقاومت دارويي % حساسيت آنتي بيوتيکي % جراحي مغز و اعصاب