شماره مدرک : T8;03;10257
عنوان : بررسي اثر ليزر درماني موهاي زائد صورت بر روي کيفيت زندگي و رضايت بيماران
نویسنده : مازيار،علي
مترجم : عليرضا فيروز
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : نادر فارسي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : ليزر درماني % موهاي زائد % شاخص کيفيت زندگي.