شماره مدرک : T8;03;10256
عنوان : مقاسه ميزان فراواني عفونت هاي سطحي - عمقي محل برش جراحي در زخم هاي تميز - آلوده در دو روش متفاوت دوختن برش جراحي
نویسنده : عابديان ، بيژن
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
مقطع تحصیلی: دکتراي تخصصي
نام استاد راهنما : حسنعلي محبي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : عفونت زخم جراحي%بخيه گسسته%بخيه پيوسته%زخم هاي تميز%آلوده.