شماره مدرک : T8;03;10255
عنوان : بررسي تست مانتو در پرسنل درماني بيمارستان بعثت نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
نویسنده : يوسف پور ، علي رضا
مترجم : حسن نوبري
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد درويشي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : سل%بيماريهاي عفوني.