شماره مدرک : T8;03;10254
عنوان : بررسي اثر اسانس زيره سبز در سطوح پلاسمايي قند و چربي در بيماران ديابتي نوع دو
نویسنده : صدر آراني ، مسعود
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : فريبا محسني
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : ديابت نوع دو % قند خون % چربي خون %