شماره مدرک : T8;03;10253
عنوان : تعيين فراواني شيوع احتباس ادراري و سنگهاي مثانه در بيماران مبتلا به BPH مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان بعثت همدان طي يک دوره شش ماهه
نویسنده : حق شناس ، محمد يزدان
مترجم : حسين محجوب
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي همدان
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : شهريار امير حسني
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : هيپرپلازي--همه گيري شناسي % پروستات--آسيب شناسي%احتباس ادراري%سنگ هاي مثانه .