شماره مدرک : T8;03;10252
عنوان : بررسي ارزش تشخيصي TMS در خصوص راديکولوپاتي گردني نسبت به استاندارد طلايي MRI در بيماران مراجعه کننده با اين بيماري به بيمارستان 501 در سال 1385
نویسنده : ميراخورلي ، علي اصغر
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : بابک شکارچي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : MRI % TMS % راديکولوپاتي گردني .