شماره مدرک : T8;03;10251
عنوان : مقايسه ميزان آگاهي پرستاران و بهياران شاغل در بيمارستان بعثت با پرستاران و بهياران شاغل در بيمارستان 503 در رابطه با کنترل عفونتهاي بيمارستاني
نویسنده : موسوي ، ابوذر
مترجم : جواد حسيني شکوه
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : موسي احمدي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : عفونت بيمارستاني%پرسنل درماني .