شماره مدرک : T8;03;10250
عنوان : بررسي تاثير آموزش در ميزان آگاهي دانشجويان نظامي دانشگاه افسري امام علي (ع) در مورد راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز در سال 1386
نویسنده : شاهپورزاده ، صفورا
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : جواد حسيني شکوه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : ايدز%پيشگيري%آموزش .