شماره مدرک : T8;03;10249
عنوان : بررسي تاثير کوتاه مدت EXELON بر MINIMENTAL STATE در بيماران آلزايمري
نویسنده : مهربان ، ناصر
مترجم : اسدي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : نجاران
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : آلزايمر%Mini mental status%Exelon