شماره مدرک : T8;03;10248
عنوان : بررسي ارتباط عفونت قبلي هليکو باکتر پيلوري با بيماري پارکينسون در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان بعثت در سال 1386-1387
نویسنده : صادقي ، محمد
مترجم : محمد درويشي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد حسين شهبازي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : پارکينسون % هليکوباکترپيلوري % آنتي بادي .