شماره مدرک : T8;03;10247
عنوان : مقايسه وضعيت بعد از عمل در جراحي هاي واريکوسل با دو روش بيهوشي عمومي و نخاعي
نویسنده : افتخار زاده ، فواد
مترجم : محمد رضا رفيعي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : بيژن رضا خانيها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : واريکوسل%بيهوشي عمومي%بيهوشي اسپاينال .