شماره مدرک : T8;03;10246
عنوان : بررسي سطح سرمي پرولاکتين در بيماران تخمدان پلي کيستيک (PCO) مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) در سال 1386-1387
نویسنده : شريفي مقدم ، رضا
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ار تش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : فريبا محسني
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : تخمدان پلي کيستيک%پرولاکتين .