شماره مدرک : T8;03;10245
عنوان : بررسي ميزان حرارت آزاد شده حين نور دهي به رزين کامپوزيت توسط دو دستگاه لايت کيور مختلف
نویسنده : طبرستاني ، توحيد
مترجم : محمد جواد خرازي فرد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي تهران
مقطع تحصیلی: دکتراي دندانپزشکي
نام استاد راهنما : منصوره ميرزايي ، حميد کرمانشاه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : کامپوزيت رزيني % افزايش دما % لايت کيور % تراماي پالپ .