شماره مدرک : T8;03;10244
عنوان : بررسي تاثير سه روش تجويز خوراکي ، داخل تراشه اي و داخل وريدي ان استيل سيستئين بر روي وضعيت تنفسي بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام رضا (ع)
نویسنده : صادقي محصلي ، علي
مترجم : رضا عليزاده
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد رضا رفيعي
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : ان استيل سيستئين%تست فعاليت ريوي%کمپليانس ديناميک .