شماره مدرک : T8;03;10243
عنوان : بررسي ارتباط اندازه گيري فيلتراسيون گلومرولي با روش تخميني کو کرافت گالت و روش استاندارد در مراجعين به درمانگاه نفرولوژي بيمارستان 501 آجا در طي سال 1386
نویسنده : فريد فر ، علي
مترجم : بيژن رضا خانيها
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : بنفشه درمنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : فيلتراسيون گلومرولي % کو کرافت % CG % GFR%CrCL%