شماره مدرک : T8;03;10242
عنوان : بررسي تاثير آموزش در ميزان بينش و عملکرد دانشجويان نظامي دانشگاه افسري امام علي (ع) در مورد راههاي انتقال و پيشگيري از ايدز در سال 86
نویسنده : اميني زاده ، سينا % خانلري ، اسماعيل
مترجم : محسن متشکر آراني
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : جواد حسيني شکوه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : ايدز %پيشگيري%آموزش .