شماره مدرک : T8;03;10241
عنوان : مقايسه سه روش رنگ آميزي گوموري متنامين سيلور ، گيمسا سولفاته و تولوئيدن بلوO اصلاح شده در تشخيص پنوموسيستيس کاريني
نویسنده : قلي زاده ، حامد
مترجم : امير سيد علي مهبد ، زهره فرح نژاد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : همايوني ، محمد محسن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزي
کلیدواژه : پنوموسيستيس کاريني % روشهاي رنگ آميزي % گوموري متنامين سيلور % تولوئيدن بلو O اصلاح شده % گيمسا سولفاته .