شماره مدرک : T8;03;10080
عنوان : بررسي فراواني نسبي عفونت هليكوباكتر پيلوري و ضايعات پيش سرطاني معده در 141 بيمار مراجعه كننده به بخش اندوسكوپي بيمارستانهاي گلستان و 501 از خرداد 82 تا ارديبهشت 83
نویسنده : موسوي نژاد،سيد مسعود
مترجم : ساندرا سعيدي،عليرضا قدوسي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دکتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : همايون واحدي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : عفونت هاي باكتريايي % سرطانهاي دستگاه گوارش