شماره مدرک : T8;03;10079
عنوان : بررسي رويدادهاي زندگي و ارتباط آن با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه افسري امام علي ( ع ) در سال تحصيلي 83-82
نویسنده : احمدي زيوياري ، مجتبي%موسوي ، سيد حسين
مترجم : مژگان خادمي،عليرضا قدوسي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : وحيد دنيوي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : افسردگي % دانشجويان