شماره مدرک : T8;03;10078
عنوان : بررسي ميزان فراواني نسبي تغييرات اكو كارديوگرافي در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري در بخش قلب بيمارستان بعثت نهاجا در طي شش ماه از سال 82
نویسنده : محبوبيان فر،عليرضا
مترجم : سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حبيب الله ميرزابابايي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماريهاي قلبي % اكوكارديوگرافي % انفاركتوس قلبي