شماره مدرک : T8;03;10077
عنوان : بررسي تغييرات متغيرهاي هماتولوژيك و انعقادي دو گروه بيمار پس از انتقال خون هترولوك و انولوك پس از عمل CBAG (باي پس عروق کرونر) در بيمارستانهاي بعثت و شهيد چمران در سال 1381
نویسنده : جان قربان ،امير عباس
مترجم : ابراهيم سليماني،سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : بهرام منتظري
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : خون شناسي%ميان برزدن از عروق كرونر %انتعقاد خون