شماره مدرک : T8;03;10075
عنوان : بررسي تغييرات پاتولوژيك كيسه صفرا در بيماران كوله سيتكتومي شده بيمارستان بعثت نهاجا در سالهاي 81-79
نویسنده : كرم جان احمدي ، علي
مترجم : سعيد تهرانيان،فرشاد فروزنده
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : احمد ذاكري فر
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آسيب شناسي % كيسه صفراي كوله سيتوكينين