شماره مدرک : T8;03;10074
عنوان : بررسي فراواني نسبي علل خارش در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان 501 در نيمه اول سال82
نویسنده : غلامزاده قنبري ،عزيزا..
مترجم : سعيد تهرانيان،علي نيكزاد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد تقي تائبي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماريهاي پوست%خارش