شماره مدرک : T8;03;10073
عنوان : بررسي فراواني انواع پاتولوژيك توده هاي پستاني در خانمهاي مراجعه كننده به بيمارستان 501 طي سالهاي 71 الي 81
نویسنده : پارسا مهر،علي
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : احمد ذاكري فر
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آسيب شناسي % پستان