شماره مدرک : T8;03;10072
عنوان : بررسي باكتريولوژي اوتيت مزمن مياني با ترشح فعال در 50 مورد از بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان بعثت ( نهاجا )
نویسنده : قويدل،رضا
مترجم : احمدي،سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : بني ابراهيمي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : باكتري شناسي % التهاب گوش مياني