شماره مدرک : T8;03;10071
عنوان : بررسي مقايسه اي سردردهاي ميگرن و كلاستر از نظر تظاهرات باليني در بيماران مراجعه كننده به انجمن مغز و اعصاب ايران و درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان 501 ارتش در سالهاي 81-75
نویسنده : ياري،اژدر
مترجم : سعيد تهرانيان،ابوالفضل نجاران
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيد سهراب هاشمي فشاركي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : ميگرن % سردرد