شماره مدرک : T8;03;10070
عنوان : روشهاي جراحي در مجروحين شيميايي (سولفوموستارد)
نویسنده : مرزبان راد،سعيد
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
نام استاد راهنما : مسعود صالح
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : جراحي%جنگ افزار هاي شيميايي