شماره مدرک : T8;03;10069
عنوان : بررسي ميزان فراواني نسبي افسردگي در 100 بيمار ديابتي مراجعه كننده به انسيتو غدد ايران در سال82
نویسنده : آهنگر كياسري،تقي
مترجم : سعيد تهرانيان،وحيد دنيوي
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتري حرفه اي
نام استاد راهنما : سيد رشيد حسيني
محل نگهداری: كتابخانه مركز ي
کلیدواژه : افسردگي % ديابت قندي