شماره مدرک : T8;03;10068
عنوان : بررسي تغييرات بينش به بيماري از زمان پذيرش تا ترخيص در بيماران اسكيزوفرنيا و مانياي بستري د بيمارستان 506 ارتش تهران در سال 83-82
نویسنده : مهمان نواز ، مهدي%عليزاده ، رضا
مترجم : سيد رشيد حسيني،نادر مركزي مقدم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتري حرفه اي
نام استاد راهنما : فرهاد شفيقي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : اسكيزوفرني % اختلالات مانيك