شماره مدرک : T8;03;10067
عنوان : تعيين فراواني عوامل خطر مر تبط با بيماري آلوپسي آره آتا در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان 501ارتش ازدي ماه82 تا پايان خرداد ماه1383
نویسنده : رضا کوشکي
مترجم : نادر مركزي مقدم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد تقي تائبي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماريهاي پوست%طاسي موضعي