شماره مدرک : T8;03;10065
عنوان : بررسي ميزان فراواني نسبي علل و پيش آگهي بيماران اغمايي بستري شده در بيمارستان بعثت نيروي هوايي ارتش در سال 81
نویسنده : داداشي،عليرضا
مترجم : سعيد تهرانيان،ابوالفضل نجاران
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسين شهبازي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماران%اغماء