شماره مدرک : T8;03;10064
عنوان : بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد مادران باردار نسبت به فشار خون بالا در مراجعه كنندگان به بيمارستان خانواده ارتش در پائيز 1381
نویسنده : عاشق،حشمت السادات
مترجم : سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيما قاسم زاده
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : مادران%آبستني%پرفشاري خون