شماره مدرک : T8;03;10063
عنوان : بررسي تغييراتE.S.R در بيماران عفوني بستري در بيمارستان بعثت نيروي هوايي در سالهاي 79-77
نویسنده : عزيزي،عبدالله
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسن نوبري
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : رسوب سازي خون%بيماريهاي عفوني.