شماره مدرک : T8;03;10062
عنوان : بررسي تاثير وضعيتهاي مختلف مچ دست بر سرعت هدايت عصب اولنار
نویسنده : سالك،رضا
مترجم : فريد رضايي مقدم،كامران آزما،نادر مركزي مقدم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : بهروز توانا
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : عصب زندزيرين