شماره مدرک : T8;03;10061
عنوان : تاثير حركات مفصلي و تحريك حسي در ماتوم اول خاجي بررفلكسH
نویسنده : محمودي ،هومن
مترجم : كامران آزما،دكتر زهرا رضا سلطاني،دكتر نادر مركزي مقدم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : فريد رضايي مقدم
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : مفصل%درماتوم