شماره مدرک : T8;03;10020
عنوان : بررسي اثر بخشي روش درمان با اولتراسوند در مقايسه باتزريق متيل پردنيزولون در سندرم درد ميو فاسيال عضلات پري اسكاپولر
نویسنده : رضا سلطاني،زهرا
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : بهروز توانا
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : درمان بوسيله فراصوت%متيل پرديزولون%تزريقات%درد در مسير عصب صوتي