شماره مدرک : T8;03;10019
عنوان : بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد استفاده از مايع خوراكي در درمان اسهال كودكان زير 5 سال خود در مراكز بيمارستاني بعثت (نهاجا)و خانواده ارتش جمهوري ايران در پائيز 1381
نویسنده : محمودي،داود
مترجم : سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : محمد حسين فره وش
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آگاهي%مادران%مايع درماني%اسهال نوزادان%درمان