شماره مدرک : T8;03;10018
عنوان : بررسي ارزش تشخيصي آزمون و يدال در تيفوئيد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت نيروي هوايي و امام خميني طي سالهاي 80-71
نویسنده : داوري زرنقي، حيدر
مترجم : عابديني،سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : حسن نوبري
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : تشخيص هاي سرمي%سالمونلا