شماره مدرک : T8;03;10017
عنوان : ميزان نگرش ، آگاهي و عملكرد خانمهاي متاهل 45-20 ساله نسبت به روش هاي جلوگيري از بارداري در سال 1384 در بيمارستان خانواده
نویسنده : قنبري،مسعود
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيما قاسم زاده
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آبستني % سن آبستني % پيشگيري از آبستني