شماره مدرک : T8;03;10016
عنوان : كارآزمايي باليني تاثير فونو فروزيس دردرمان بيماران مبتلا به CTS
نویسنده : تقوي،حميد رضا
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : بهروز توانا
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : فراصوت%سندرم مجراي مچ دست%درمان بوسيله فراصوت