شماره مدرک : T8;03;10015
عنوان : بررسي ميزان فراواني آپانديس نرمال در بيماران جراحي شده با تشخيص آپانديسيت ها در بيمارستان 501 در طي سالهاي 80-1379
نویسنده : حسيني،سيدحميد
مترجم : سعيد تهرانيان،حسين سعيدي مطهر
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : فرشاد فروزنده
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آپانديس%جراحي%آپانديسيت%کلوسيتوز.