شماره مدرک : T8;03;10014
عنوان : شيوع درگيري ريشه هاي عصبي در بيماران استحاله اي ستون مهره هاي گردني
نویسنده : حسن آبادي،حسين
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي
نام استاد راهنما : بهروز توانا
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : استحاله مهره ها% ستون مهره ها%مهره هاي گردن