شماره مدرک : T8;03;10013
عنوان : بررسي فراواني تغييرات شمارش سلولهاي خوني در اثر راديوتراپي در بيماران مراجعه كننده به بخش راديوتراپي بيمارستان بعثت نهاجا از شهريور 80تا شهريور 81
نویسنده : فهيمي سيوكي، جواد
مترجم : سعيد مرزبان راد،سعيد تهرانيان
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سعيد الماسي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : شمارش سلولهاي خوني%پرتو درماني