شماره مدرک : T8;03;10012
عنوان : بررسي ارتباط شاخصهاي قابل اندازه گيري آنژيو گرافي با ابتلا به نشانگان در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بعثت نيروي هوائي تهران
نویسنده : رجبي،جليل%مطلبي، محمود
مترجم : نادر مرکزي مقدم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : سيد حسن مهدوي
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : بيماريهاي قلب و عروق%رگ نگاري%سندرم