شماره مدرک : T8;03;10011
عنوان : بررسي سير باليني و وسعت بيماري مبتلايان به كوليت اولسرو مراجعه كننده به بيمارستان گلستان تهران در سال 81-1380
نویسنده : جوادي،پيمان
مترجم :
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : شاهرخ ايرواني
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : كوليت اولسرو