شماره مدرک : T8;03;10010
عنوان : بررسي تغييرات پاتو لوژيك معده در يكصد نفر مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان گلستان تهران طي سالهاي 81-1380
نویسنده : جهانگيري فرد،بابك
مترجم : محمد حسين فره وش،محمد رضا صفري نژاد
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مقطع تحصیلی: دكتراي حرفه اي
نام استاد راهنما : شاهرخ ايرواني
محل نگهداری: كتابخانه مركزي
کلیدواژه : آسيب شناسي%التهاب معده